Sistema d'accés a la policia local

Per accedir al cos de la Policia Local, inicialment cal complir els següents requisits, que vénen definits en Decret 233/2002 d’accés, mobilitat i promoció de les policies locals.

Requisits dels aspirants

 • Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
 • Estar en possessió del títol de graduat escolar: cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.
 • Haver complert 18 anys i no passar dels 35 anys.
 • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria, de conformitat amb l’annex 3 d’aquestes bases.
 • Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,70 m els homes.
 •  Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B i de l’autorització per poder conduir vehicles prioritaris (BTP).
 • Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin. 
 • Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds, llevat de l’autorització per poder conduir vehicles prioritaris que s'ha de presentar abans del nomenament com a funcionari en pràctiques o abans de la finalització del curs selectiu.
 • Aquests requisits són els mateixos per a qualsevol cos de policia local a Catalunya.

Tipus de proves a superar

Si bé el mateix Decret 233/2002 defineix uns criteris, cada Ajuntament defineix el tipus de prova en funció de les seves necessitats o expectatives. En qualsevol cas les proves acostumen a ser les següents:

Fase de concurs

 • Es valoren els mèrits aportats pels aspirants (cursos, experiència laboral, etc.).

Fase d’oposició

 • Es valoren els coneixements i l’aptitud. Consta de diferents parts:

1.    Prova psicotècnica

 • Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.

2.    Prova física

 • Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de l’aspirant.

3. Proves teòriques

Consta de dues proves. Tenen per objecte mesurar els coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit per a aquesta convocatòria, determinat a la base segona, els coneixements de l’actualitat social, cultural i política i els coneixements relacionats amb seguretat que es determinen en el temari.

 •   Prova cultural (tipus test)
 •   Prova teòrica, desenvolupament de dos temes dels del temari

 4. Proves pràctiques

 • Donar resposta a un supòsit pràctic en el qual l’aspirant ha d’indicar quines accions dur a terme davant d’una situació policial que se li planteja.

 5. Entrevista

 • El Tribunal Qualificador realitzarà una entrevista personal als aspirants a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment, especialment en relació als seus coneixements teòrics, la seva idoneïtat per a la places convocades i sobre les seves potencialitats professionals.

  6. Prova de coneixement de català

 • Es demanen coneixements equivalents al certificat de nivell B i en queden exempts els que acreditin estar en possessió d’aquesta certificació.

  7. Proves mèdiques

  8. Superació d’un curs de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (durada de nou mesos).

  9. Superació d’un any de pràctiques

 

Gran part del temari per a la preparació del procés selectiu es pot aconseguir en aquesta web:

http://www.gencat.cat/mossos/cme/fesmosso/guia/index.htm