Promoció i participació en la gestió de serveis de salut

3.- Promoció i participació en la gestió de serveis de salut
 

 1. Coordinació amb l’Àrea Bàsica de Salut
 2. Suport i participació en el Grup promotor de Salut Comunitària
  • Coordinació amb Serveis Socials
 3. Programes de suport assistencial per a la gent gran.
 4. Programa de tractament del dolor amb acupuntura.

 
• Persones majors de 64 anys residents a Pineda.
• ICS: és el prescriptor a través dels professionals d’atenció primària.
• COMB: llista de professionals acreditats i seguiment i millores del programa.
• Ajuntament de Pineda: contractació dels professionals.
Objectius:
• Millorar el dolor i la inflamació d’aquells processos en què sigui possible, valorant les limitacions pròpies de la gravetat de les lesions, o relatives a l’afectació òssia i/o les alteracions irrecuperables de la biomecànica.
• Augmentar la tolerància al dolor i la comprensió d’aquest dolor, i promoure una major col·laboració per afavorir la dinàmica i la rehabilitació.
• Reduir o suprimir en aquests períodes el consum d’analgèsics i/o antiinflamatoris.
 
Metodologia:
• Els metges de família de l’Àrea Bàsica de Salut, en l’atenció dels pacients majors de 64 anys que pateixen de dolor crònic (principalment musculoesquelètic), podran derivar-los al Servei Municipal de Tractament del Dolor Crònic amb Acupuntura.
• Programació segons agenda.
• Es programaran un mínim de 20 pacients per dia, i s’aniran incorporant els nous pacients en la mesura que es donin altes.
• Atenció un dia a la setmana durant un nombre de sessions variable (entre 5 i 10) fins a aconseguir els objectius terapèutics, o fins el convenciment que no s’obtindran beneficis i, per tant, s’informarà al seu metge responsable perquè es puguin plantejar altres opcions terapèutiques o una nova derivació a altres serveis especialitzats.
• L’acupuntura és una art mèdica que utilitza diversos procediments, el més conegut dels quals és la punció amb agulles en determinats llocs del cos que s’anomenen punts d’acupuntura, sense descartar-ne altres.
Finalitzat el tractament, el responsable del servei emetrà el corresponent informe per al metge de família.
 

 1. Programa de rehabilitació per a la gent gran.

Objectius:
• Oferir un espai per a la rehabilitació de “complexitat baixa” per a processos dolorosos dels pacients majors de 64 anys (empadronats a Pineda).
• S’atendrà prioritàriament els casos de patologia dolorosa musculoesquelètica, i especialment els de mal d’esquena (cervicals i lumbars). Els pacients hauran de disposar d’autonomia suficient per desplaçar-se fins al centre terapèutic.
• S’atendrà els pacients derivats pels metges de família de l’ABS de Pineda (prèvia sol·licitud i informe mèdic), i la fisioteràpia tindrà finalitats tant curatives com preventives.
Metodologia:
• Els metges de família de l’ABS de Pineda de Mar poden derivar els pacients majors de 64 anys amb dolor crònic (principalment musculoesquelètic), al Servei de Rehabilitació Municipal, mitjançant un full normalitzat de derivació.
• Els pacients deixaran el full de derivació a la UAU (Unitat d’Atenció a l’Usuari), que se’n quedarà còpia, i els agruparà segons la patologia.
• La fisioterapeuta, quan hi hagi places lliures (altes o tres faltes no justificades), demanarà a la UAU la programació de les noves visites, segons pertanyin a un grup o altre.
• S’atendran grups de 10-12 persones. Els pacients acudiran al centre amb l’original del full de derivació. Se’ls obrirà una història de fisioteràpia i es recomanarà un tipus o altre de tractament de cinesiteràpia segons pertoqui. Els pacients seran atesos dos dies per setmana i se’ls aplicaran els tractaments durant una hora en funció de la seva patologia, durant +/-10 sessions.
• Es farà una teràpia en grup, personalitzant, però, els tractaments en funció de la patologia. Els grups seran com a molt de 10-12 persones (màxim).
• En aquestes sessions s’ensenyaran exercicis encaminats a millorar el dolor, la mobilitat i les activitats bàsiques diàries. En finalitzar del programa el pacient sortirà del centre amb unes pautes a seguir i exercicis a realitzar a domicili.
• Quan finalitzin els tractaments la fisioterapeuta farà un informe per al metge de capçalera sobre l’evolució del pacient. També podrà revalorar el pacient al cap d’un mes.

 1. Programa de tractament del dolor amb osteopatia
 1. Conveni amb la Corporació de Salut.

• Activitats per a la prevenció dels problemes relacionats amb l’ús de drogues en els joves de secundària i instituts.
• Activitats preventives per a la prevenció de la infecció per VIH en els joves de secundària i instituts.
• Activitats de formació en l’abordatge de les drogodependències i la prevenció del VIH per als professors dels centres de secundària i instituts.
• Col·laboració en les activitats de prevenció de drogodependències i sida.
• Participació en campanyes de sensibilització i prevenció comunitària.

 1. Conveni amb la Creu Roja.

 
• Per dur a terme activitats de caràcter social, mediambientals, preventives i de seguretat ciutadana en els seus respectius camps d’actuació.
Compromisos:
• Campanya de captació de voluntaris.
• Capacitació del voluntariat.
• Organització, realització i coordinació de diferents projectes i activitats.
Projectes i activitats:
• Atenció a demandes puntuals d’emergència social.
• Cobertura preventiva als actes en esdeveniments socials, esportius i culturals.
• Participació en els plans d’emergència municipal.
• Atenció a les demandes socials.
• Participació en actuacions mediambientals.
• Participació en campanyes, iniciatives solidàries i projectes de cooperació per al desenvolupament.
• Col·laboració en campanyes i accions d’educació i promoció de la salut.
• Qualsevol altra activitat, programa o servei de mutu acord amb l’ajuntament.

 1. •  Suport a associacions de malalts i de cuidadors (ARCA, fibromiàlgia, dependències, malalties neurològiques, etc.).

 

 1. • Col·laboració amb el Banc de Sang