Residus comercials

Es consideren residus comercials els residus municipals generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hosteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d'assimilables als municipals d'acord amb el que estableix la Llei de Residus.  Donades les característiques i importància d'aquest tipus de residus, la legislació sectorial en defineix una gestió diferenciada, en aquest sentit l'Ajuntament de Pineda de Mar ofereix recollida selectiva, porta a porta, a tots aquells comerços donats d’alta del servei d’escombraries, de les fraccions següents:

  • Recollida de cartró
  • Recollida de vidre
  • Recollida de fracció orgànica

La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de l’establiment, en uns dies i hores determinats per a cada fracció.
Per donar-vos d’alta de la recollida porta a porta, heu de posar-vos en contacte amb la regidoria de Medi Ambient i allà us indicaran els requisits a complir per cada recollida.
Si voleu més informació sobre els residus comercials podeu consultar aquí:
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/residus_co...