Deixalleria

Ubicació i horari

La deixalleria municipal de Pineda de Mar es troba ubicada al C/Mèxic, núm. 1.
Tel.: 93.782.98.18
Horari d'hivern (de l'1 de novembre al 30 d’abril): De 10.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores de dilluns a dissabte. Els diumenges 10.00 a 14.00 hores.
Horari d’estiu (de l’1 de maig i fins al 31 d’octubre): De 10.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores de dilluns a dissabte. Els diumenges 10.00 a 14.00 hores.
Es consideraran usuaris de la deixalleria els inclosos en la llista següent, sempre que pertanyin a l'àmbit de la Mancomunitat de l'Alt Maresme, constituïda pels municipis de Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat de Mar i Palafolls:

 • Administracions públiques
 • Particulars
 • Comerços en general
 • Oficines
 • Empreses de serveis
 • Petits tallers
 • Petites indústries

Residus admesos:

 • Runa i altres residus de construcció
 • Voluminosos
 • Fusta
 • Ferralla i metalls
 • Restes vegetals
 • Paper i cartró
 • Pneumàtics
 • Plàstic
 • Envasos
 • Vidre
 • Matalassos
 •  Electrodomèstics
 • Frigorífics
 • Aparells electrònics
 • Cables elèctrics
 • Plàstics d'hivernacles
 • Porexpan
 • Vernissos i pintures
 • Dissolvents
 • Productes de neteja
 • Piles
 • Bateries
 • Fluorescents
 • Olis minerals i vegetals usats i els seus envasos
 • Aerosols
 • Radiografies
 • Policlorur de Vinil (PVC)
 • Tèxtil
 • Tòners
 • Extintors
 • Bombones de butà o altres gasos

Cessió de material de la deixalleria

Sota cap concepte ningú podrà endur-se material sense l'autorització dels responsables de la deixalleria.
Quan alguna persona estigui interessada en algun residu, s'haurà d'adreçar al seu ajuntament, perquè se li faciliti el full de cessió de material. En aquest full s'especificaran, com a mínim, les dades següents:

 • Dades personals del peticionari
 • Característiques del material sol•licitat
 • Compromís, per part del peticionari, de retornar el material a la deixalleria quan se li hagi acabat la seva vida útil.
 • En cas de detectar-se que es fa un ús il•lícit del material cedit, ja sigui la venda o l'abocament en contenidors, es podrà prohibir la cessió de més material a la persona responsable d'aquests fets.

LA MANCOMUNITAT

La Mancomunitat de l'Alt Maresme per la Gestió de Residus Sòlids Urbans és un òrgan constituït amb la finalitat de fer més viable la recollida dels residus sòlids urbans a l'alt Maresme. Està formada pels municipis de Malgrat de Mar, Palafolls, Santa Susanna i Pineda de Mar.
La seu està ubicada a Malgrat de Mar, al Polígon de Can Patalina.
Instal·lacions:
    - Planta de transferència per rebuig
    - Deixalleries dels pobles mancomunats
Serveis:
    - Transporta els residus de les deixalleries als diferents gestors
    - Transporta el rebuig i els voluminosos a la incineradora de Mataró (CIV) i a l'abocador de Santa Maria de Palautodera.
    - Gestiona la recollida de vidre a grans productors amb la col•laboració dels Consell Comarcal del Maresme.