Llars d'Infants

Llars d'Infants
Les llars d’infants acullen infants dels quatre mesos als tres anys d’edat. Aquest tram d’edat correspon al primer cicle de l’etapa d’educació infantil. La seva funció és educativa i social com a complement de la tasca familiar.
Curs 2017-2018
 
Portes obertes:
Llar d'Infants Marinada: 22 d'abril,  d'11 a 13h. A les 11:30h xerrada informativa.
Llar d'Infants Bressol de mar: 27 d'abril, de 18:30 a 20h. A les 19:00h  xerrada informativa.
 
Període de preinscripció a les llars d'infants: del 3 al 12 de maig de 2017, ambdós inclosos
 
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ:
 

Presentació de sol·licituds

Del  3 al 12 de maig
Lloc: Centre escollit en primera opció (Marinada o Bressol de mar)
Horari d’atenció:
De dilluns a divendres: 10h-13h

Publicació de les llistes amb el barem
 

 22 de maig

Reclamacions de les llistes del barem
 

23-25 de maig

Sorteig (només en cas de superar les places ofertades)

Data: 25 de maig
Lloc: Marinada
Hora: 11h

Publicació de les llistes de l’alumnat admès
 

2 de juny

Període de matriculació
 

5 de juny:  Recollida de documentació
Del 6 al 9 de juny: Entrega de documentació matrícula.
Horari d’atenció:
De dilluns a divendres: 10h-13h

 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
Documentació identificativa a presentar en tots els casos:

 • Sol·licitud de preinscripció omplerta.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

Documentació acreditativa dels criteris de baremació que només cal presentar si s’al·leguen

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Fotocòpia de contracte laboral de pare o mare, si s’acredita treballar al municipi.
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició (pare, mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l’alumne/a), emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 
CRITERIS COMPLEMENTARIS:

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.
 • Original i fotocòpia del carnet de família monoparental.
 • Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

PROCÉS DE MATRICULACIÓ
CALENDARI DE MATRICULACIÓ:
Un cop finalitzat el període de preinscripció, els infants admesos a la Llar caldrà que:
Dia 5 de juny: Recollir sobre amb la documentació necessària per formalitzar la matrícula a la llar d’infants assignada a l’infant (Bressol de mar o Marinada).
        Del 6 al 9 de juny: Entregar sobre amb la documentació de la matriculació.
HORARI D’ATENCIÓ:
De dilluns a divendres: 10h-13h.

SOL·LICITUD DE BEQUES

El període de sol·licitud per aquest any 2017 està pendent de concretar.
Durant el període de preinscripció s’informarà del procés a seguir.
TELÈFONS DE CONTACTE:
Llar d’infants Marinada: 93 766 15 88
Llar d’infants Bressol de Mar: 93 767 02 55
Ajuntament de Pineda: 93 767 15 60
 
Llars d’Infants municipals
Actualment el municipi de Pineda de Mar compta amb dues llars d’infants municipals, la llar d’infants Marinada i la llar d’infants Bressol de Mar, amb una oferta de 248 places d’escoles bressol.
Calendari escolar. Les escoles resten obertes de dilluns a divendres. El curs escolar s’inicia el 12 de setembre i les dues llars resten obertes fins al 31 de juliol, amb vacances escolars per Nadal. Alternativament cada any, una de les dues llars resta oberta el mes d’agost.
Modalitats horàries. L’horari dels centres és de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h. També s’ofereixen els serveis d’hora d’acollida de 8.00 a 9.00 h, ludoteca de 17.00 a 18.00 h i de 18.00 a 19.00 h i servei de menjador de 13.00 a 15.00 h.
Beques. La Regidoria d’Educació atorga uns ajuts individualitzats per a la quota escolar i menjador fix dels infants matriculats a les escoles bressol municipals. Els ajuts individualitzats es concedeixen en funció de la baremació resultant.
Preus públics. Les taxes del curs escolar 2016-2017 poden ser consultades a les ordenances fiscals vigents.
Preinscripció i matriculació. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya anualment estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres educatius sufragats amb fons públics.
Espais globals d’atenció a la família
Espai nadó: és un lloc de trobada i relació adreçat a pares i mares que acaben de tenir un nadó; és un espai que possibilita la trobada i afavoreix la relació.
Espai per a pares i mares: es tracta de la realització de tallers-xerrades, tant de personal expert en temes concrets com de personal d’altres serveis (pediatres, llevadores, educadors socials…) dirigit a les famílies de Pineda de Mar amb infants de 0 a 3 anys, estiguin o no escolaritzats a les llars d’infants municipals.

 • Llar d'Infants Bressol de Mar.

Ubicada a la plaça de Can Bel (carrer Sant Jordi, 106), es va inaugurar el setembre de 2005 i té una capacitat de 107 infants distribuïts en 1 aula de lactants, 3 aules d'infants d'un any i 3 aules d'infants de 2 anys.
Tel.: 93.767.02.55
Correu electrònic: bressoldemar@suara.coop

 • Llar d'Infants Marinada.

Es troba situada al barri de Poblenou, al carrer La Guàrdia, 11. L'actual edifici, compartit amb el CAP de Poblenou, es va inaugurar el novembre de 2003. El març de 2009 s'ha inaugurat la segona ampliació, consistent en l'edificació d'una segona planta.
Té una capacitat de 107 infants, amb 1 aula de lactants, 3 aules d'infants d'un any i 3 aules d'infants de 2 anys.
Tel.: 93.766.15.88
Correu electrònic: marinada@suara.coop
Llars d’Infants privades

 • L'Oreneta.

Es tracta de la única llar d'infants privada de Pineda de Mar que compleix amb els requisits establerts per la Generalitat de Catalunya en el Decret 282/2006 de 4 de juliol.
Adreça: Avinguda Montserrat, 40
Tel.: 93.762.56.08
Correu electrònic: a8051925@xtec.cat