Presentació

Un dels objectius més demandats per la ciutadania i compartits pel consistori municipal és la del foment de la convivència i la promoció del civisme.

En aquest sentit, el govern municipal, des de l’any 2010, ha vingut impulsant un projecte global d’intervenció en aquest àmbit, que ha comportat, entre altres:
 
L’elaboració d’un estudi de diagnosi i recomanacions per part de la Diputació de Barcelona sobre la situació general de la convivència i el civisme al nostre municipi, tant des del punt de vista dels fets objectius (registrats entre altres pels serveis municipals –policia, brigada, oficina d’atenció al ciutadà, benestar social, etc.), com des del punt de vista de les percepcions i demandes ciutadanes, avaluades a través de diversos processos participatius.
 
Un estudi que, entre d’altres, concloïa la necessitat d’impulsar un programa de foment del civisme, orientat a promoure e incentivar positivament aquells valors, actituds i comportaments que contribuïssin a una millora convivència ciutadana.
 
  • Aprovació per unanimitat de l’estudi i de les recomanacions d’actuació prioritària al Ple de 27 de gener de 2011. 
  • Aprovació per unanimitat de l’Ordenança Municipal de Convivència i Civisme al Ple del 26 de gener de 2012.
  • Elaboració d’una enquesta ciutadana sobre percepcions del civisme al maig de 2012.
 
Cal destacar que l’estudi aprovat al gener del 2011 apuntava a la necesitat d’un gran acord polític lliure d’instrumentalització partidista, a treballar  a través d’un pla d’acció pel civisme, entès com a una eina més educativa que punitiva, i a fomentar la corresposabilitat de la ciutadania amb l’administració local.
 
Així mateix, l’Ordenança aprovada al gener del 2012,  ve a dotar al municipi de millors instruments per garantir el dret a conviure dins els principis del respecte, la tolerància, la seguretat, la salubritat i la sostenibilitat ambiental.  Però també apunta a que al darrera de l’incivísme i la insolidaritat es troben generalment mancances socioeducatives i que en aquest sentit apunta la necessitat d’un Pla de millora de la convivència haurà de comportar accions orientades a la prevenció, la formació i la reeducació.
 
L’enquesta d’opinió que vam fer a la darrera edició de la Fira d’Entitats ens ha vingut a confirmar quin són els comportaments incívics que més ens preocupen, però també com són de necessàries més accions i campanyes de sensibilització envers la promoció de valors i dels comportaments cívics.
 
Arribats a aquest punt, es considera fonamental impulsar un Pla d’acció pel Civisme, que combini les mesures normatives pròpies de l’Ordenança de civisme amb un programa de promoció del civisme, que, de manera proactiva, permeti conscienciar i incentivar als ciutadans vers un comportament cívic des d’una òptica positiva.
 
Considerant que l’organització municipal no té cap servei especialitzat en aquesta matèria, ni personal que pugui assumir la coordinació del projecte,  des del Govern es proposa la contractació d’un servei d’assistència externa que puguin elaborar i desenvolupar aquest projecte.