Tinents d'alcalde

Els tinents d’alcalde són lliurement nomenats i cessats per l’alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern Local. Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant una resolució de l’alcalde, de la qual es donarà compte al Ple en la primera sessió que s’efectuï, i es notificarà, també, personalment als designats.
El nombre de tinents d’alcalde no pot excedir el nombre de membres de la Junta de Govern Local.

La condició de tinent d’alcalde es perd, a més de pel cessament, per renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local.
 
Segons el Decret de 29 de juny de 2015 (publicat al BOP del 23 de juliol de 2015 Anunci en PDF) sobre delegacions d'alcaldia, els tinents d'alcalde són: 

  • Primera Tinent d'Alcalde: senyora Carme Aragonés i Flaquer (PSC).
  • Segon Tinent d'Alcalde: senyor Jordi Masnou i Ridaura (PSC).
  • Tercera Tinent d'Alcalde: senyora Sílvia Biosca i Estopà (PSC).
  • Quart Tinent d'Alcalde: senyor Santiago Macip i Esteller (PSC).
  • Cinquè Tinent d’Alcalde: senyor Antoni Abad i Guillén (PSC).
  • Sisena Tinent d’Alcalde: senyora Sandra Villarte Pazos  (PSC).
  • Setena Tinent d’Alcalde: senyora Sònia Moraleda Campayo (PSC).