Pressupostos

Es publica el pressupost de l’any vigent, les execucions del pressupost i les modificacions de pressupost, junt l’informe de l’interventor de compliment de les normes d’estabilitat pressupostària i endeutament al portal de transparència: 

https://seu-e.cat/es/web/pinedademar/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica
 
Posem a la vostra disposició la informació sobre els pressupostos de l'Ajuntament, tant pel fa a anys anteriors:
Exercici 2016

Pressupost inicial

Estat d'execució:

Exercici 2015

Pressupost inicial

Exercici 2014

Pressupost inicial

Informació sobre morositat

Exercici 2013

Pressupost inicial

Estat d'execució del pressupost
(1r trimestre)

(2n trimestre)

(3r trimestre)

(4t trimestre)

Informació sobre morositat

Exercici 2012
Liquidació del pressupost

Exercici 2011

Exercici 2010

Exercici 2009

Exercici 2008

Exercici 2007