Ordenances fiscals 2018

Ordenança fiscal número 1 - Impost sobre béns immobles.
Ordenança fiscal número 2 - Impost sobre activitats econòmiques.
Ordenança fiscal número 3 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Ordenança fiscal número 4 - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Ordenança fiscal número 5 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Ordenança fiscal número 6 - Taxa per expedició de documents administratius.
Ordenança fiscal número 7 - Taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer.
Ordenança fiscal número 8 - Taxa per la prestació de serveis d'assabentat, comunicació, llicències urbanístiques i tramitació de figures de planejament.
Ordenança fiscal número 9 - Taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de l'activitat.
Ordenança fiscal número 10 - Taxa per prestació de serveis fúnebres.
Ordenança fiscal número 11 - Taxa de clavegueram.
Ordenança fiscal número 12 - Taxa del servei de gestió de residus municipals.
Ordenança fiscal número 13 - Taxa per retirada o immobilització de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
Ordenança fiscal número 14 - Taxa pel subministrament d'aigua.
Ordenança fiscal número 15 - Taxa per ensenyaments especials.
Ordenança fiscal número 16 - Taxa per vigilància especial.
Ordenança fiscal número 17 - Taxa pel transport turístic de viatgers.
Ordenança fiscal número 18 A - Taxa per la utilització de béns, serveis i instal·lacions municipals.
Ordenança fiscal número 18 B - Taxa per la prestació de serveis de la celebració de casaments.
Ordenança fiscal número 18 C - Taxa per la utilització de béns i espais al centre de desenvolupament econòmic i empresarial Innova.
Ordenança fiscal número 19 - Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
Ordenança fiscal número 20 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.
Ordenança fiscal número 21 - Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres.
Ordenança fiscal número 22 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Ordenança fiscal número 23 - Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament.
Ordenança fiscal número 24 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Ordenança fiscal número 25 - Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública.
Ordenança fiscal número 26 - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants, rodatge cinematogràfic i vehicles d'exposició.
Ordenança fiscal número 27 - Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.
Ordenança fiscal número 28 - Contribucions especials.
Ordenança fiscal número 29 - Reguladora de les taxes per a la prestació dels serveis municipals relacionats amb la gestió sanitària del risc per a la protecció de la salut i la salubritat pública.
Ordenança fiscal número 30 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local amb caixers automàtics i màquines expenedores (vending), per part d’entitats financers i d’estalvi, comerços, farmàcies i/o altres.
Ordenança fiscal número 31 - Reguladora dels preus públics de l'Ajuntament de Pineda de Mar.
Ordenança fiscal número 32 - Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial i cessió d'ús de material i infraestructura de propietat municipal.
Annex carrerer categoría vies públques.