Llicència d'obres menors

Què és i en què consisteix:

Obres menors, amb responsabilitat tècnica.

Per més detall veure l'Annex I de l'Ordenança Municipal d'Obres Menors.

Qui ho pot fer?

Qualsevol persona física o jurídica que ho sol·liciti. En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa, mitjançant el formulari que trobareu a peu de pàgina.

Quina documentació cal aportar?

1) Instància en model normalitzat, que trobareu a peu de pàgina. (En format PDF no editable, properament disposarem de formats editables).

2) DNI de l'interessat o NIF de la societat.

3) Rebut de l'Impost de Bens Immobles de la finca o fitxa cadastral.

4) Dos projectes visats (1) pel col·legi oficial corresponent signats pel tècnic i la propietat i presentats en format DIN A4, un CD i declaració de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper. El projecte caldrà que inclogui, si escau:

a) Estudi de gestió de residus de construcció i demolició, així com un inventari dels residus perillosos que es generaran, de conformitat amb el Real decreto 105/2008, d'1 de febrer i el Decret 87/2010, de 29 de juny.
b) Estudi bàsic de seguretat i salut.
c) En enderrocs de façana s'acompanyarà documentació fotogràfica on s'apreciïn els elements públics afectats.
d) En cas de requerir intervenció administrativa prèvia de la Generalitat (Annex I de la Llei 3/2010, de 18 de febrer) caldrà que el projecte s'ajusti als requeriments de la Direcció General competent.
e) Certificació de l'eficiència energètica del projecte (Art. 7 RD 235/2013).

(1) És obligatori visar (Real decreto 1000/2010, de 5 d'agost):
- El projecte d'execució d'edificació.
- El certificat de final d'obra d'edificació.
- El projecte d'execució d'edificació i certificat final d'obra quan hagin de ser aportats en els procediments administratius de legalització d'obres d'edificació.
- Els projectes de demolició d'edificacions que no requereixen l'ús d'explosius.

5) Full d'assumpció de la direcció facultativa que s'escaigui, visat o documentació acreditativa o document declaració responsable del tècnic, que trobareu a peu de pàgina:
a) Identitat i habilitació professional.
b) Assegurança de responsabilitat civil professional.
c) Alta IAE.
d) Competència per realitzar el treball realitzat.
e) Pagament de la taxa corresponent.

6) Full d'acceptació de la construcció del contractista acompanyant fotocòpia del darrer rebut de l'IAE.

Tramitació

El pagament de les taxes i impostos corresponents es farà en règim d'autoliquidació, és a dir, en el moment de presentació de la sol·licitud de llicència d'obres.

Quin cost té?

El que estableix l'Ordenança fiscal vigent, en règim d'autoliquidació:

- Taxa: 1,14% del pressupost d'execució material (sense IVA) (mínim, 50€).
- Impost de Construccions i Obres: 3,70% del pressupost d'execució material (sense IVA).
- Dipòsit per gestió de residus (mínim 150€). - Sol·licitud d'informes a la Direcció General d'Incendis (bombers), si escau: 185€. - Dipòsit per assegurar desperfectes a la via pública, si escau.

En quines dates es pot fer?

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Quina regidoria o servei és responsable?

Regidoria de l'Àrea Territorial.

On i quan es pot fer?

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (plaça Catalunya, 1), de dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h.

Quant temps es triga?

Un mes, sense comptar el temps que es tardi en subsanar les deficiències detectades a l'expedient.
Pel que fa al termini d'execució de les obres, aquestes es podran iniciar quan es notifiqui la llicència i hauran de concloure en el termini de 6 mesos.

Observacions

Si es preveu que, durant l'execució de l'obra sol·licitada, i per les seves característiques, caldrà procedir a l'ocupació de la via pública amb materials de construcció, instal·lació de grua, tancament del solar fora d'alineació de façana o tancament del carrer per a càrrega i descàrrega -encara que tingui caràcter discontinu- cal que, amb una anterioritat de 5 dies hàbils a l'inici de les obres o quan es prevegui la necessitat d'ocupació, es procedeixi a sol·licitar l'autorització.

Si es tracta d'una sol·licitud de llicència d'obres per condicionar locals per al desenvolupament d'activitats comercials i/o industrials caldrà procedir a la tramitació de la corresponent llicència o comunicació d'activitat.

La deixalleria municipal no és competent per emetre el certificat de residus expedits per l'abocador controlat que es requereix per a la devolució de la fiança (RD 105/2008, d'1 de febrer i el DC 89/2010, de 29 de juny).

 

AdjuntMida
model_autoritzacio_representacio_tecnic_obres.pdf24.83 KB
declaracio_responsable_tecnic_no_visat.pdf32.78 KB
Model instància LLICÈNCIA D'OBRES MENORS - V04-JUNY 2018.doc82.5 KB