Ajuts econòmics per al servei de neteja de la llar

Què és:

Les subvencions del servei de neteja de la llar són un ajut econòmic individual per a fer front a les despeses de contractació d’un servei privat de manteniment de l’ordre i la neteja de la llar de manera periòdica. També pot incloure la cura de la roba (rentar a màquina, estendre, plegar i/o planxar), així com els serveis puntuals de neteja de xoc.

Aquesta subvenció es pot fer efectiva en diferents entitats acreditades per aquesta corporació municipal. La diferència entre el valor de la subvenció atorgada per l’Ajuntament i el preu del servei anirà a càrrec de l’usuari, i s’abonarà directament a l’entitat prestadora del servei.

La subvenció varia en funció de la situació econòmica del beneficiari.

Es destina a persones o unitats familiars en què tots els membres es trobin en situació de manca d’autonomia personal per a la realització de les tasques pròpies del manteniment de la llar.

Quins serveis s'ofereixen:

Servei de manteniment de la neteja de la llar. Se subvencionen 4 hores mensuals.

Qui ho pot sol·licitar?

Requisits generals

  • Estar empadronat a Pineda de Mar.
  • Trobar-se en situació de dependència per a les activitats de la vida diària, obtenint uns puntuació mínima de 4 punts en l’apartat de valoració de la dependència.
  • Viure sol o amb persones que no els puguin atendre suficientment i/o continuadament, o oferir el servei de neteja de la llar.
  • Obtenir una puntuació total mínima de 20 punts.
  • Disposar d’uns recursos nets per unitat familiar de convivència inferiors a 180,00 euros/mes.
  • Acceptar la recepció del servei, o, en cas contrari, disposar de l’ordre judicial que autoritzi la prestació del servei.
  • Les condicions estructurals de l'habitatge i la seva accessibilitat han de garantir les condicions mínimes necessàries per a la prestació del servei amb seguretat per al/la treballador/a.

En quines dates es pot sol·licitar?

Sempre.

Quina regidoria o servei és responsable?

Benestar Social.

On i com es pot sol·licitar?

Cal adreçar-se a les dependències de la Regidoria de Benestar Social.

Més informació

Per accedir al servei es fa una valoració de la situació del sol·licitant, tenint en compte aspectes personals, familiars, de salut, dependència i econòmics.

AdjuntMida
bases_servei_neteja_llar_2012.pdf1.2 MB