Junta de Govern Local

La Junta de Govern s’integra per l’alcalde i un nombre de regidors no superior a set mebres assistents, sense perjudici de l'assistència d'altres regidors amb veu i sense vot. Els membres de la Junta de Govern són designats per l'alcalde de Pineda de Mar.

La Junta de Govern es reuneix cada divendres no festiu a les 9.30 hores.
Segons el Decret de 29 de juny de 2015 (publicat al BOP del 23 de juliol de 2015 Anunci en PDF) els membres de la Junta de Govern són:

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Alcalde Xavier Amor Martin  
1r tinent d’alcalde Carme Aragonès i Flaquer  
2n tinent d’alcalde Jordi Masnou i Ridaura  
3r tinent d’alcalde Sílvia Biosca i Estopà  
4a tinent d’alcalde Santiago Macip i Esteller  
5a tinent d’alcalde Antoni Abad i Guillén  
6è tinent d’alcalde Sandra Villarte Pazos  
7a tinent d’alcalde Sònia Moraleda Campayo