Comunicació prèvia d'obres menors

Què és i en què consisteix:

Obres menors, amb responsabilitat professional del contractista i/o tècnica.

Per més detall veure l'Annex II de l'Ordenança Municipal d'Obres Menors.

Qui ho pot fer?

Propietari o llogater de la finca.

Quina documentació cal aportar?

1) Instància en model normalitzat amb declaració responsable i manifestació de compliment de la legislació vigent, que trobareu a peu de pàgina. (En format PDF no editable, properament disposarem de formats editables).

2) DNI de l'interessat.

3) Rebut de l'Impost de Bens Immobles de la finca o fitxa cadastral.

4) En funció de les obres a realitzar, caldrà aportar:

- (Dt) Documentació tècnica, que inclou: memòria, plànols i pressupost o
- (Pl) Plànols signats per tècnic competent i pel titular i/o
- (Ps) Pressupost i/o
- (Df) Direcció facultativa justificativa mitjançant document de designació del tècnic i
- Full d'acceptació de la construcció del contractista i fotocòpia darrer rebut IAE, o documentació declaració responsable del tècnic que trobareu a peu de pàgina.

Tramitació

El pagament de les taxes i impostos corresponents es farà en règim d'autoliquidació, és a dir, en el moment de presentació de la instància amb declaració responsable.

Quin cost té?

El que estableix l'Ordenança fiscal vigent, en règim d'autoliquidació:

- Taxa: 100 € si el pressupost és menor a 9.000 € o 1,14% del pressupost d'execució material (amb IVA) (mínim 50 €).
- Impost de Construccions i Obres: 3,70% del pressupost d'execució material (sense IVA). - Dipòsit per gestió de residus (mínim 150€), si escau.

En quines dates es pot fer?

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Quina regidoria o servei és responsable?

Regidoria de l'Àrea Territorial.

On i quan es pot fer?

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (plaça Catalunya, 1), de dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h.

Quant temps es triga?

Si en el termini d'un mes, a comptar des de la presentació de la sol·licitud, l'Ajuntament no us ha manifestat de manera motivada la disconformitat, podeu entendre legitimada aquesta actuació comunicada i la podreu realitzar sempre que sigui conforme amb la normativa urbanística. Pel que fa al termini d'execució de les obres, una vegada registrada d'entrada la sol·licitud de comunicació prèvia, es podran iniciar les obres l'endemà de la data del registre i hauran de concloure en el termini de 6 mesos.

Observacions

Si es preveu que, durant l'execució de l'obra sol·licitada, i per les seves característiques, caldrà procedir a l'ocupació de la via pública amb materials de construcció, instal·lació de grua, tancament del solar fora d'alineació de façana o tancament del carrer per a càrrega i descàrrega -encara que tingui caràcter discontinu- cal que, amb una anterioritat de 5 dies hàbils a l'inici de les obres o quan es prevegui la necessitat d'ocupació, es procedeixi a sol·licitar l'autorització.

Si es tracta d'una sol·licitud de comunicació prèvia d'obres per condicionar locals per al desenvolupament d'activitats comercials i/o industrials caldrà procedir a la tramitació de la corresponent llicència o comunicació d'activitat.

AdjuntMida
declaracio_responsable_tecnic_no_visat.pdf32.78 KB
Model instància COMUNICACIÓ OBRES - V04-JUNY 2018.doc91.5 KB