Comunicació prèvia d'obres menors

Què és i en què consisteix:

Obres menors, amb responsabilitat professional del contractista i/o tècnica.

Per més detall veure l'Annex II de l'Ordenança Municipal d'Obres Menors.

Qui ho pot fer?

Propietari o llogater de la finca.

Quina documentació cal aportar?

1) Instància en model normalitzat amb declaració responsable i manifestació de compliment de la legislació vigent, que trobareu a peu de pagina. (En format PDF no editable, properament disposarem de formats editables).

2) DNI de l'interessat.

3) Rebut de l'Impost de Bens Immobles de la finca o fitxa cadastral.

4) En funció de les obres a realitzar, caldrà aportar:

- (Dt) Documentació tècnica, que inclou: memòria, plànols i pressupost o
- (Pl) Plànols signats per tècnic competent i pel titular i/o
- (Ps) Pressupost i/o
- (Df) Direcció facultativa justificativa mitjançant document de designació del tècnic i
- Full d'acceptació de la construcció del contractista i fotocòpia darrer rebut IAE, o documentacio declaracio responsable del tecnic que trobareu a peu de pagina.

Tramitació

El pagament de les taxes i impostos corresponents es fara en regim d'autoliquidacio, es a dir, en el moment de presentacio de la instancia amb declaracio responsable.

Quin cost té?

El que estableix l'Ordenança fiscal vigent, en regim d'autoliquidacio:

- Taxa: 100 € si el pressupost és menor a 9.000 € o 1,14% del pressupost d'execució material (amb IVA) (mínim 37,25 €).
- Impost de Construccions i Obres: 3,70% del pressupost d'execució material (sense IVA).
- Diposit per gestio de residus (minim 150EU), si escau.

En quines dates es pot fer?

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Quina regidoria o servei és responsable?

Regidoria de l'Àrea Territorial.

On i quan es pot fer?

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (plaça Catalunya, 1), de dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h.

Quant temps es triga?

Si en el termini d'un mes, a comptar des de la presentacio de la sol*licitud, l'Ajuntament no us ha manifestat de manera motivada la disconformitat, podeu entendre legitimada aquesta actuacio comunicada i la podreu realitzar sempre que sigui conforme amb la normativa urbanistica.
Pel que fa al termini d'execucio de les obres, una vegada registrada d'entrada la sol·licitud de comunicació prèvia, es podran iniciar les obres l'endemà de la data del registre i hauran de concloure en el termini de 6 mesos.

Observacions

Si es preveu que, durant l'execució de l'obra sol·licitada, i per les seves característiques, caldrà procedir a l'ocupació de la via pública amb materials de construcció, instal·lació de grua, tancament del solar fora d'alineació de façana o tancament del carrer per a càrrega i descàrrega -encara que tingui caràcter discontinu- cal que, amb una anterioritat de 5 dies habils a l'inici de les obres o quan es prevegui la necessitat d'ocupació, es procedeixi a sol·licitar l'autorització.

Si es tracta d'una sol·licitud de comunicacio previa d'obres per condicionar locals per al desenvolupament d'activitats comercials i/o industrials caldrà procedir a la tramitació de la corresponent llicència o comunicació d'activitat.

AdjuntMida
instancia_comunicacio_obres_autoliquidacio.pdf107.93 KB
declaracio_responsable_tecnic_no_visat.pdf32.78 KB