Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions i devolució de fiança

Què és i en què consisteix:

Es la comunicació prèvia que fa a l'Ajuntament la persona titular d'una llicència d'obres, i que permet verificar la conformitat entre les obres executades i la llicència obtinguda.

Per més detall veure el Reglament de concessió de llicències urbanístiques i l'article 64.4 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, MTRLU.

Qui ho pot fer?

El titular de la llicència. En cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa, mitjançant el formulari que trobareu a peu de pàgina.

Quina documentació cal aportar?

Com a requisit previ, caldrà disposar del projecte d'execució aprovat i de la legalització de les modificacions aprovades. A més, cal aportar:
1) Instància en model normalitzat, que trobareu a peu de pàgina. (En format PDF no editable, properament disposarem de models editables).
2) Fotocòpia del DNI de l'interessat o NIF de la societat.
3) Original del Certificat Final d'Obra i Habitabilitat degudament visat.
4) Model 902 (d'alta en el Cadastre), segellat per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (RD 417/2006, 7 d'abril).
5) Original del Certificat Energètic de l'edifici. (Art. 7 del RD 235/2013, 5 d'abril).
6) Original del Certificat o Butlletí final d'obra del projecte de telecomunicacions, si s'escau.
7) Certificat de residus expedit per l'abocador.

Tramitació

1) Incoació de l'expedient de comunicació prèvia.
2) Inspecció per part del tècnic/a municipal.
3) Tràmit d'audiència a l'interessat, informant-lo de que l'Ajuntament no es dóna per comunicat i de les deficiències a subsanar.

Per la devolució de la fiança:
1) Inspecció d'un tècnic/a municipal per tal de comprovar que no hi ha deficiències a la via pública.
2) Fiscalització per la intervenció municipal.
3) Acord de la Junta de Govern Local per a la devolució de la fiança.
4) Notificació a l'interessat.
5) Retorn del dipòsit o aval, prèvia presentació de l'original de la carta de pagament lliurada el seu dia, indicant el número de compte on fer l'ingrés.

Quin cost té?

El que estableix l'Ordenança fiscal vigent, en règim d'autoliquidació:

- Taxa de llicències urbanístiques : El 1,14% del cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació.

En quines dates es pot fer?

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Quina regidoria o servei és responsable?

Regidoria de l'Àrea Territorial.

On i quan es pot fer?

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (plaça Catalunya, 1), de dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h.

Quant temps es triga?

La comunicació té efectes el mateix dia de la presentació. En qualsevol cas, si la inspecció municipal detectés divergències entre la construcció existent i la llicència d'obres concedida, l'Ajuntament no es donarà per comunicat i instarà al promotor a que s'iniciï el corresponent procediment per a legalitzar les modficacions introduïdes en el projecte.

Observacions

  • La inexactitud, falsedat u omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que incorporeu o acompanyeu a la comunicació determinarà que la mateixa no sigui jurídicament eficaç, amb l'obligació, en aquest cas, de no utilitzar ni ocupar els immobles de referència. Tot això sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives què pugueu incórrer.
  • El reconeixement administratiu del dret a ocupar les obres es produeix salvat el dret de propietat, sens perjudici de tercers ni de les competències d’altres organismes.
  • La comunicació formulada no implica el reconeixement de cap dret ni faculta per a l’exercici de cap activitat econòmica a les obres objecte de la comunicació, per a la qual cosa caldrà que s’hagi obtingut abans la llicència de l’activitat o bé que s’hagi formulat la comunicació prèvia corresponent, segons el règim jurídic que resulti d’aplicació a les activitats que s’hi vulguin instal·lar.
AdjuntMida
model_autoritzacio_representacio_tecnic_obres.pdf24.83 KB
Model instància COMUNICACIÓ 1ªOCP - V04 -JUNY 2018.doc88.5 KB