Comissió Informativa Directorial

En tenir una població superior als 5.000 habitants, és obligatòria la constitució de comissions d'estudi, d'informe o de consulta. Correspon a aquestes comissions l'estudi i el dictamen previs dels assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del Ple. Les comissions s'integren pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de la corporació.

En data 23 de juliol de 2015 es va publicar al BOP l'anúnci oficial de la constitució de la Comissió Informativa Directorial a Pineda de Mar (https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2015&07/022015018635.pdf&1), i està constituïda de la següent manera:

  • President: L'alcalde, que podrà delegar en qualsevol altre regidor.
  • 5 regidors/es a proposta del Grup Municipal PSC-CP.
  • 2 regidors/a a proposta del Grup Municipal ERC-Junts x Pineda-AM. 1 regidor/a a proposta del Grup Municipal Partit Demòcrates PDeCAT. 
  • 1 regidor/a a proposta del Grup Municipal PP.
  • 1 regidor/a a proposta del Grup Municipal Pineda Si Puede.
  • 1 regidor/a a proposta del Grup Municipal ICV-EUIA-Entesa.
  • 1 regidor/a a proposta del Grup Municipal del Ciutadans. (C's).