Alta en el padró municipal d'habitants

Què és i en què consisteix:

És la inscripció obligatòria de les persones que resideixen en el municipi.

És necessari tenir actualitzades les dades del Padró Municipal d'Habitants per poder acreditar degudament el domicili per a la realització de gestions i poder gaudir dels serveis públics: escolarització, assistència sanitària i altres, així com poder exercir el dret a vot en el processos electorals.

Qui ho pot fer?

Tothom que resideixi en el municipi.

Quina documentació cal aportar?

 • Documentació personal:
 • DNI original en vigor de totes les persones que s’han d’empadronar, si tenen la ciutadania espanyola.
 • NIE original per als ciutadans comunitaris, acompanyat de passaport o document nacional en vigor.
 • Permís de residència o passaport originals en vigor per als ciutadans no comunitaris.
 • Llibre de família original, per als menors sense DNI.
 • En cas de separació o divorci, document acreditatiu de la custòdia dels menors a empadronar o autorització signada i DNI original de l’autoritzant per poder empadronar el menor amb l’altre cònjuge.
   
 • Documentació de l'habitatge:
 • De lloguer: contracte de lloguer. Si el contracte de lloguer ha exhauritat la seva durada original i ha estat prorrogat, cal aportar també el darrer rebut del lloguer.
 • De propietat: si la titularitat de la propietat no ha canviat en el darrer any, no cal aportar res. En altre cas, cal aportar escriptura de propietat.

L'empadronament pot ser tema força complex degut a la diversitat de casos i situacions personals que es poden donar. En cas de dubte recomanem trucar a l'Oficia d'Atenció Ciutadana (93 767 15 60).

Quin cost té?

Cap. L'expedició de volants i certificats d'empadronament està sotmesa al pagament d'una taxa de 2 i 3 €, respectivament.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Quina regidoria o servei és responsable?

L'Oficina d'Atenció Ciutadana.

On i quan es pot fer?

A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (plaça Catalunya, 1), de dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h..

Quant temps es triga?

El tràmit és immediat.

Observacions

En el cas de tractar-se d’un habitatge on ja hi constin persones empadronades, caldrà aportar autorització signada per:

 • El propietari, si és una de les persones empadronades.
 • El titular del contracte de lloguer, si és una de les persones empadronades, o bé
 • Un dels membres major d’edat empadronats a l’habitatge.
 • En tots els casos, l'autorització s'haurà de fer presencialment a l'OAC o bé mitjançant una autorizació signada acompanyada per una fotocòpia del DNI de l’autoritzant.

El ciutadans no comunitaris sense permís de residència de llarga durada, hauran de renovar la seva inscripció en el padró municipal d’habitants cada dos anys.

El ciutadans comunitaris i els posseïdors d'un permís de residència de llarga daurada hauran de confirmar la seva inscripció en el padró municipal d'habitants cada cinc anys.