Servei d'ajudes tècniques

Què és:

Els ajuts tècnics són estris que permeten millorar o mantenir el nivell d'autonomia de les persones grans en l'entorn domiciliari facilitant la realització de les activitats bàsiques de la vida diària, com ara la deambulació (cadires de rodes, caminadors), la deposició (elevadors de WC, WC pel dormitori...), la higiene personal (seients i taules de banyera), les transferències (taules de transferències, grues), la medicació (dispensadors de medicació), el vestir-se (posamitjons o posamitges, ajut per cordar-se botons, calçadors especials, pintes mànec llarg). També es destinen a la prevenció de complicacions en l’estat de salut (coixins antiescares, llits articulats, baranes de llit).

Quins serveis s'ofereixen:

El servei d’ajudes tècniques es presta a través de dues fórmules, la cessió i l’ajut econòmic per a la compra de material, prèvia valoració de la situació econòmica del sol•licitant i el seu nucli de convivència.

 • Ajut econòmic total o parcial per a l’adquisició de l’ajuda tècnica.
  En aquest cas els beneficiaris estaran obligats a retornar el material subvencionat un cop ja no el necessitin, sempre i quan es trobi en bon estat.
 • Cessió d’ajudes tècniques disponibles en estoc
  Es crearà un estoc amb les ajudes tècniques retornades pels beneficiaris de la subvenció o procedents de donació, que seran cedides de manera gratuïta.

Qui ho pot sol·licitar?

El servei d’ajudes tècniques bàsicament es destina a persones que es troben en situació de dependència instrumental per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària, manca d’autonomia física temporal o permanent.

Requisits generals

 • Estar empadronat a Pineda de Mar.
 • No tenir dret a beneficiar-se de cap altre ajut públic pel mateix concepte. Excepcionalment es contemplaran situacions en què la tramitació i resolució d’un altre ajut públic suposi un temps d’espera elevat, que pugui perjudicar la situació de l’usuari o del seu cuidador.
 • Les condicions estructurals de l’habitatge i del seu mobiliari, així com la seva accessibilitat han de garantir les condicions mínimes necessàries per al bon ús del material cedit.
 • Trobar-se en alguna de les següents situacions:
  • Ser beneficiari d’algun servei del Programa d’atenció domiciliària
  • Tenir el reconeixement de la situació de dependència segons l’establert per la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència o estar en tràmit d’obtenir-lo.
  • Tenir reconegut el grau de disminució o estar en tràmit d’obtenir-lo.
  • Ser major de 75 anys.
  • Patir una malaltia terminal o una situació de dependència sobrevinguda i imprevista.
  • Altres circumstàncies valorades segons criteri professional.
 • Tenir uns ingressos inferiors a 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya vigent per a unitats familiars unipersonals. Aquest import s’incrementarà en un 30% per a cada membre de més de la unitat familiar.

En quines dates es pot sol·licitar?

Sempre.

Quina regidoria o servei és responsable?

Benestar Social.

On i com es pot sol·licitar?

Cal adreçar-se a les dependències de la Regidoria de Benestar Social.

Més informació

Per accedir al servei es fa una valoració de la situació del sol·licitant, tenint en compte aspectes personals, familiars, de salut, dependència i econòmics.

AdjuntMida
bases_ajudes_tecniques_2012.pdf736.6 KB