Accés a la informació pública de l'Ajuntament de Pineda de Mar

Què és i en què consisteix:

Es considera informació pública l'elaborada per l'Administració i la que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions. Queden excloses les dades de caràcter personal i les de matèries relatives a seguretat pública, la investigació o sanció d'infraccions penals, administrativas o disciplinàries, el secret o confidencialitat establerta en norma legal, el principi d'igualtat de les parts en procediments judicials o la tutela judicial efectiva, els drets dels menors d'edat, la intimitat i la resta dels drets privats legítims, el secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Normativa aplicable:

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accès a la informació pública i bon govern (BOE 10/12/2013).
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accès a la informació pública i bon govern (DOGC 31/12/2014).
Reglament Orgànic Municipal de Pineda de Mar -Títol sisè- (DOGC 08/08/2016).

Qui ho pot fer?

Qualsevol ciutadà major de 16 anys.

Quina documentació cal aportar?

Únicament cal presentar una sol·licitud.

Tramitació

1) Presentació de la sol·licitud.
2) Comunicació al ciutadà de la recepció de la seva sol·licitud i del trasllat de la mateixa al servei que disposa de la documentació objecte de la petició.
3) Informe.
4) Avaluació sobre la necessitat de suspendre el termini per resoldre, en cas de que calgui atorgar audiència a d'altres interessats o precisar els termes de la sol·licitud.
5) Resolució.

Quin cost té?

Aquest tràmit és gratuït.

En quines dates es pot fer?

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Quina regidoria o servei és responsable?

Secretaria General.

On i quan es pot fer?

Presencialment:

A peu de pàgina trobareu un model d'instància en format pdf, que podreu presentar presencialment a:
Oficina d'Atenció Ciutadana (plaça Catalunya, 1), de dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h.

Telemàticament:

Si disposeu de certificat digital, podeu presentar la instància per internet fent clic aquí.

Quant temps es triga en resoldre?

En condicions normals, un mes, a comptar des de l'endemà de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini pot ser objecte de suspensió expressa, en cas de que si, examinada la sol·licitud aquesta sigui qualificada com a imprecisa. Així mateix, procedeix la suspensió automàtica si la petició afecta a drets o interessos de tercers, durant el termini de presentació d'al·legacions de tercers afectats. Aquest termini pot ser objecte de pròrroga per quinze dies, si es dóna la circumstància establerta a l'article 33.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Tipus de resolució i sentit del silenci administratiu:

La resolució es produeix per Decret d'Alcaldia. El sentit del silenci administratiu és estimatori, excepte que hi hagi una concurrència de límits a la informació.

Recurs a interposar davant la resolució:

Es pot interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu o una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública o bé un recurs contenciós administratiu.